Cold Steel Kobun 5.5" Plain - Edge Tanto Blade W/kydex Shth